اعضای علمی و اجرایی

صاحب امتیاز: گروه پژوهشی یادگار باستان

دکتر کتایون مزداپور
سر دبیر
ایمیلوب سایت
دکتر ندا اخوان اقدم
مدیر مسئول
ایمیلوب سایت

اعضای هیئت تحریریه

دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور
استاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ژاله آموزگار
استاد دانشگاه تهران
دکتر جلال الدین رفیع فر
استاد دانشگاه تهران
دکتر محمود جعفری دهقی
استاد دانشگاه تهران
دکتر زهره زرشناس
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر مصطفی عاصی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر علی شهیدی
استادیار دانشگاه تهران
دکتر فرزانه گشتاسب
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیروس نصر الله زاده
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر چنگیز مولایی
استاد دانشگاه تبریز
دکتر مهشید میرفخرایی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر کتایون نمیرانیان
استادیار دانشگاه شیراز
سرکار خانم مینا کامبین
دبیر اجرایی