اهداف و زمینه ها

اهداف نشریۀ پژوهشنامۀ فرهنگ و زبانهای باستانی در راستای همان اهداف گروه پژوهشی یادگار باستان قرار دارد یعنی توسعه و گسترش پژوهش در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران و زمینه‌سازی برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با میراث نامکتوب زردشتی.